Projekt „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk” polega na budowie infrastruktury sanitarnej na terenie miasta Pułtusk, a jego głównym celem jest umożliwienie przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej określonej liczby Mieszkańców. Wskaźnikiem, który odpowie na pytanie czy Projekt został zakończony sukcesem będzie tzw. efekt ekologiczny, czyli udokumentowanie w terminie do 30.08.2015r. przed Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przyłączenia się do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej ponad 3 tys. osób. Efekt ekologiczny, czyli ilość mieszkańców podłączonych do wybudowanej sieci , to najważniejszy miernik przy ocenie projektów środowiskowych i jest warunkiem uzyskania dofinansowania. Oznacza to, że ogromną rolę w pomyślnym zakończeniu całego przedsięwzięcia odegrają Mieszkańcy Popław oraz rejonu  ulicy Nasielskiej, ponieważ to od ich gotowości do rozpoczęcia korzystania z infrastruktury wybudowanej w ramach Projektu zależy osiągnięcie efektu ekologicznego. Sukces Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk” leży w  rękach mieszkańców, właścicieli  nieruchomości.