Czerwiec 2014 r. był ostatnim miesiącem wykonywania robót budowlanych w ramach Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk”, realizowanego z dofinansowaniem  środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.  30 czerwca br., zgodnie z terminem założonym w umowach, został zakończony etap budowy kanalizacji w rejonie ulicy Nasielskiej, który był ostatnim zadaniem wykonywanym w ramach Projektu.

Uzyskano wszystkie wymagane pozwolenia na użytkowanie i całość wybudowanej sieci jest udostępniona do użytkowania.

Łącznie w ramach Projektu na terenie Popław i w rejonie ulicy Nasielskiej zostało wybudowane:

  – 27,2 km sieci kanalizacyjnej (sieć i podejścia do nieruchomości),

  - 1474 szt.  studni  inspekcyjnych,

  - 10 nowych pompowni  i modernizacja 1 istniejącej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 18,8 mln zł., co jest wydatkiem znacząco mniejszym  w stosunku do pierwotnie planowanego, który zgodnie z pierwszą umową o dofinansowanie zawartą w dniu 29 grudnia 2011r. z WFŚiGW  w Warszawie, był szacowany na ponad 42,5 mln zł.