Dla mieszkańców

Co w Projekcie…??? 
29.12.2013 r. minęło dwa lata od podpisania przez Burmistrza Miasta Wojciecha Dębskiego umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie Projektu. Wówczas umowa przewidywała dofinansowanie do kwoty nie wyższej niż 25,53 mln zł.  ( 85% wydatków kwalifikowalnych ).Obecnie wartość całkowita projektu ( po uwzględnieniu oszczędności uzyskanych w wyniku przetargów ) jest szacowana na kwotę ponad 18,64 mln złotych, w tym maksymalna wielkość możliwego dofinansowania ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej może wynieść  do  11,12 mln złotych. Oszczędności pozwoliły rozszerzyć Projekt i  kwoty te zawierają  również budowę kanalizacji w innych ulicach Pułtuska, tj. w rejonie ulicy Nasielskiej. Roboty budowlane na Popławach były prowadzone od stycznia 2011 r. do września 2013 r. -wybudowano prawie 25 km sieci i podejść  do nieruchomości. We wrześniu ub.r. cała wybudowana w ramach Projektu kanalizacja  Popław została oddana  do użytkowania,  Mieszkańcy mają możliwość podłączania swoich nieruchomości do sieci i korzystania z ułatwień . W lipcu 2013 r. rozpoczęto prowadzenie robót budowlanych  w drugim rejonie miasta, tj. w ulicach: Nasielskiej , Batalionów Chłopskich, Kosynierów, Kubusia Puchatka i M. Skłodowskiej-Curie.  Do dnia dzisiejszego wybudowano 1389 m sieci i 244 m podejść do nieruchomości, co stanowi łącznie ok. 72,5 % całego zakresu rzeczowego  w tej lokalizacji. Aktualnie ze względu na zimowe warunki pogodowe, roboty budowlane były wstrzymane. W czerwcu br. planowane jest całkowite zakończenie prowadzenia robót w ramach realizowanego Projektu i wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie ostatniego odcinka  wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
Realizacja Projektu przez Mieszkańców !
Jednakże najważniejsze zadanie w naszym Projekcie stoi  teraz przed Mieszkańcami ulic,  w których została wybudowana sieć kanalizacyjna. W bieżącym roku  będą wykonywane jeszcze częściowo roboty budowlane, ale jednocześnie przede wszystkim  liczymy na zaangażowanie mieszkańców i budowę przez nich przyłączy kanalizacyjnych do posesji, co jest bardzo ważne dla realizacji Projektu ( warunek dofinansowania ) i do czego będziemy zachęcać w tym roku. Wskaźnikiem, który odpowie na pytanie czy Projekt został zakończony sukcesem będzie tzw. efekt ekologiczny, czyli udokumentowanie w terminie do 31.08.2015r. przed Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura   i Środowisko – Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przyłączenia się   do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej ponad 3 tys. osób.  Zachęcamy zatem do wykonywania podłączeń i korzystania z kanalizacji. Trwa zima i warunki atmosferyczne mogą nie pozwolić na budowę przyłącza kanalizacyjnego, ale już dzisiaj można przygotować się do tej inwestycji. Jeżeli  właściciel nieruchomości  nie posiada  kopii planu sieci kanalizacyjnej  uwzględniającej  usytuowanie przyłącza  do granicy posesji (którą starliśmy się przesłać do wszystkich przyszłych użytkowników kanalizacji),  może  zgłosić się do  biura JRP przy ul. Staszica 35. Nawet jeśli planuje się budowę przyłącza wiosną, już dzisiaj można i należy  zadzwonić do wykonawcy, aby umówić się na wycenę i ewentualny termin (każdy mieszkaniec sam wybiera wykonawcę i geodetę).
Ile można zaoszczędzić na kanalizacji?
Załóżmy, że trzyosobowa rodzina wytwarza średnio ok. 9 m³ ścieków miesięcznie. Koszt ich wywozu wynosi  180 zł (20 zł/1 m³), natomiast aktualny koszt odprowadzenia ścieków do kanalizacji to 45,00 zł (5,00 zł/1m³). Z tego prostego rachunku wynika wcale niemała oszczędność – w budżecie tej rodziny zostaje 135,00 zł miesięcznie. A w skali roku daje to oszczędność w wysokości 1 620,00 zł !!!  Im większa rodzina, tym oczywiście zysk oszczędności na kanalizacji jest większy. Ta kalkulacja w sposób wymierny pokazuje korzyści ekonomiczne wynikające z wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Należy pamiętać, że  nie mniej ważne są niewymierne korzyści : komfort, wygoda i ochrona naszego środowiska naturalnego.
Budowa przyłącza kanalizacyjnego to inwestycja, która przynosi szereg korzyści !

—————————————————-

Tutaj można się podłączać:

 

Przedstawiamy listę kolejnych zrealizowanych odcinków, gdzie mieszkańcy mogą podłączać się do nowo wybudowanej sieci  kanalizacyjnej. Są to kolejne ulice Popław, które kończą budowę sieci kanalizacyjnej w tym rejonie miasta, tj. :

Batorego, Butrymowicza, Ciołka, Hornowskiego, Giżyckiego, Koczary, Noskowskiego, Madalińskiego, Polna, Sarbiewskiego, Sikorskiego, Suleja, Tarnowskiego, J. Wujka, Cedrowa, Cyprysowa, Cisowa, Bukowa, Jarzębinowa, Graniczna. 

————————————————————-

EFEKT EKOLOGICZNY

Zgodnie z harmonogramem ustalonym w Projekcie, zakończyły się prace budowlane związane z budową sieci  kanalizacyjnej na Popławach. Pod koniec września odbyły się ostatnie odbiory odcinków sieci i rozpoczął się czas budowy przyłączy na posesjach.

Tak bardzo ważne jest, aby każdy mieszkaniec podłączył swoją nieruchomość do sieci, gdyż będziemy z tego rozliczeni do 31 sierpnia 2015 roku. 

Efekt ekologiczny to nic innego jak liczba osób podłączona do wybudowanej sieci zgodnie z przewidywanymi wskaźnikami określonymi w umowie o dofinansowanie. Aby osiągnąć efekt ekologiczny naszego Projektu musimy uzyskać następujące wskaźniki (łącznie z rejonem ul. Nasielskiej) :

Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej:  3395 osób

Termin rozliczenia efektu: 31 sierpnia 2015 r.

—————————————————————

Burmistrz Miasta Pułtusk

oraz Jednostka Realizująca Projekt

serdecznie zapraszają na spotkania w sprawie kanalizacji

 

 

1. Spotkanie dla Mieszkańców Popław odbędzie się w dniu: 24.09.2013 r. (wtorek) o godz. 18.00

w Zespole Szkół nr 2 w Pułtusku,ul. Polna 2 (Hala Sportowa)

2. Mieszkańców ulic Nasielska, Batalionów Chłopskich, Kosynierów, Kubusia Puchatka i M. Skłodowskiej Curie

zapraszamy na spotkanie w dniu 25.09.2013 r. (środa) o godz. 18.00  w Urzędzie Miejskim (Sala Rady).

———————————————————————

BĄDŹ EKO – CZYLI PODŁĄCZ SIĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ

PROCEDURA PODŁĄCZENIA DO KANALIZACJI:

 

Mając na uwadze korzyści płynące z korzystania z miejskiej sieci kanalizacyjnej, w tym m.in.:

*  mniejsze  koszty użytkowania w stosunku do zbiornika bezodpływowego,

*  większy komfort użytkowania,

*   podniesienie walorów ekologicznych,  

Jednostka Realizująca Projekt „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk” informuje, że w niektórych częściach Popław została już oddana do użytku nowo wybudowana kanalizacja sanitarna.

 Gmina Pułtusk finansuje budowę całej sieci kanalizacyjnej do granicy Państwa posesji. W celu podłączenia Państwa nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej należy z własnych środków wybudować przyłącze kanalizacyjne na odcinku od granicy posesji do połączenia z istniejącą instalacją kanalizacyjną na terenie posesji.

Aby ułatwić Państwu realizację tej inwestycji pod kątem formalno-prawnym, podjęto decyzję o możliwości zastosowania w obecnym czasie uproszczonej procedury podłączenia, tj. odstąpienie od wymogu wykonywania projektu przyłącza, co znacząco upraszcza proces i pomniejsza koszty. 

 

INFORMACJA o zasadach podłączania posesji do kanalizacji sanitarnej, budowanej w ramach realizowanego projektu pn. ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko:

1. Jednostka Realizująca Projekt po zakończeniu budowy kanalizacji w Państwa ulicy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przesyła wszystkim mieszkańcom objętym projektem zawiadomienie o możliwości rozpoczęcia procedur przyłączeniowych wraz z mapką wskazującą usytuowanie podejścia przyłączeniowego.

2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy zgłosić zamiar rozpoczęcia robót w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wyszkowska 2, 06-100 Pułtusk , Dział Techniczny lub Biuro Obsługi Klienta , nr tel.  23 692 17 79.

3. Budowę przyłącza należy zlecić firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia.

4. W przypadku użytkowania zbiornika bezodpływowego (zwanego potocznie szambem) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do jego wyłączenia, lub ewentualnie przeznaczy go na cele nie związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarcze).

5. W trakcie wykonywania przyłącza należy zlecić inwentaryzację geodezyjną (koszt opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej pozostaje obowiązkiem  inwestora).

6. Po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego i podłączeniu przewodów do studni przyłączeniowej (przyłącze w stanie odkrytym, bez połączenia z miejską siecią), należy zgłosić w PWiK Sp. z o.o. gotowość dokonania odbioru końcowego przedmiotowego przyłącza .

7. Odbiór wykonanych robót (przyłączenia do sieci) zostanie dokonany w terminie uzgodnionym z właścicielem nieruchomości i odnotowany w Protokole odbioru końcowego.

8. Po pozytywnym odbiorze końcowym, ze sporządzoną inwentaryzacją geodezyjną należy załatwić w Biurze Obsługi Klienta w PWiK Sp. z o.o. formalności związane z podpisaniem umowy o odprowadzanie ścieków pomiędzy właścicielem posesji, a PWiK Sp. z o.o.. Uruchomienie przyłącza nastąpi po podpisaniu umowy.

Prowadzona przez nas na terenie Popław budowa kanalizacji sanitarnej realizowana jest etapowo, dlatego też sukcesywnie, po zakończeniu robót w poszczególnych częściach miasta i uzyskaniu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie, wysyłane będą do Państwa formalne zawiadomienia wraz z  mapką geodezyjną wskazującą usytuowanie miejsca włączenia do sieci.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Jednostce Realizującej Projekt  i  PWiK Sp. z o.o  pod następującymi numerami telefonów:  

  • Jednostka Realizująca Projekt  - 023 692 87 54;
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 023 692 17 79.

Jednocześnie informujemy, że :

- zgodnie z ustawą z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia jej do istniejącej kanalizacji sanitarnej

-  oraz zgodnie z ustawą z dn. 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2001r. Nr 123, poz.858) Art. 28, ust.4:  „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł”.

 

BĄDŹ EKO – CZYLI PODŁĄCZ SIĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ !!!

 

——————————————————————————————————————————

Wykaz ulic, gdzie mieszkańcy mogą się przyłączać do nowowybudowanej sieci:

- Wrzosowa i Poziomkowa

- Uzdrowiskowa

- Tartaczna

- Świerkowa

- Sosnowa

- Leśna

- Konwaliowa

- Brzozowa

- Akacjowa

- Kasztanowa oraz nr 7

- Letniskowa oraz nr 6

- Modrzewiowa oraz nr 1 i 2

- nr 3

- nr 5

 

———————————————————————————————————————–

 

W związku z zakończeniem  prac budowlanych I etapu Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk” oraz  oddaniem do użytkowania sieci kanalizacyjnej w tym rejonie, uprzejmie informujemy o możliwości wykonania podłączenia Państwa nieruchomości do wybudowanej sieci.

 

Dlaczego warto i należy się przyłączyć ?

Jest wiele argumentów za podłączeniem nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacyjnej, m.in. :

-  budując przyłącze wypełniamy obowiązek wynikający z przepisów prawnych

-  podnosimy standard życia

-  podnosimy wartość swojej nieruchomości

-  oszczędzamy pieniądze, płacąc mniej za kanalizację niż za szambo

-  dbamy o środowisko naturalne

-  przyczyniamy się do spełnienia efektu ekologicznego   (warunek dofinansowania Projektu)

 

Mając na uwadze jak najefektywniejsze wykorzystanie dobrego okresu na prowadzenie prac podłączeniowych, podjęto decyzję o możliwości zastosowania w obecnym czasie uproszczonej procedury podłączenia, tj. odstąpienie od wymogu wykonywania projektu przyłącza, co znacząco upraszcza proces i pomniejsza koszty.

 

 Aby przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej należy  :

1)      wykorzystać  przesłaną przy piśmie  kopię planu sieci kanalizacyjnej,    uwzględniającą usytuowanie przyłącza  do granicy posesji,

2)      złożyć w PWiK ul. Wyszkowska 2 zgłoszenie robót z podaniem danych wykonawcy przyłącza (wyboru wykonawcy dokonuje inwestor),

3)      w trakcie wykonywania przyłącza należy zlecić inwentaryzację geodezyjną,

4)      wykonane przyłącze zgłosić do odbioru w PWiK przedstawiając inwentaryzację,

5)      po wykonaniu przez przedstawiciela Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji odbioru technicznego przyłącza, należy podpisać umowę na odbiór ścieków.

 

 

Wszelkich informacji dotyczących sieci kanalizacji sanitarnej udzielane są przez :

Jednostkę Realizującą Projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej  w aglomeracji Pułtusk”

Biuro : ul. Staszica 35, 06-100 Pułtusk, pok.200,211.

            tel. 23 692 87 54


Go to Top