O funduszu spójności

Fundusz Spójności to pomoc finansowa dla państw członkowskich UE, wspierająca duże inwestycje infrastrukturalne, przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska i transportu. Dzięki uczestnictwu we wspólnotowej polityce spójności Polska otrzymała szansę na zmniejszenie dystansu rozwojowego, jaki dzieli nasz kraj od innych państw członkowskich UE. Od daty akcesji Polska stała się jednym z największych beneficjentów środków  z Funduszu Spójności spośród krajów członkowskich.
Współfinansowanie z Funduszu Spójności mogą uzyskać m.in. inwestycje z takich dziedzin jak:

  • poprawa jakości wód powierzchniowych,
  • polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia,
  • racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
  • poprawa jakości powietrza.

Instytucją Zarządzającą (IZ) odpowiedzialną za ogólne zarządzanie i koordynację działań związanych z POIiŚ jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl
Instytucją Pośredniczącą (IP) dla projektu jest Minister właściwy do spraw środowiska www.mos.gov.pl
Instytucją Wdrażającą (IW) dla Projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.wfosigw.pl

 

Adresy stron internetowych:

Ministerstwo Finansów
www.mf.gov.pl

Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Serwis dotyczący Funduszu Spójności
www.funduszspojnosci.gov.pl

Serwis dotyczący Funduszy Strukturalnych
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Centrum Informacji o Środowisku
www.ekoportal.gov.pl

Strona dotycząca obszarów Natura 2000
www.mos.gov.pl/natura2000/

Portal Unii Europejskiej

www.europa.eu.int

Program Infrastruktura i Środowisko

http://www.pois.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

http://www.wfosigw.pl


Go to Top