Kalendarium

 

30.11.2009 r.

Złożono wniosek o dofinansowanie wraz z załączonym Studium Wykonalności  oraz niezbędnymi załącznikami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu Działanie 1.1- Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk” nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009

25.01.2011 r. 

- Podpisanie umowy z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp.z.o.o. – Inżynierem Kontraktu dla zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk-etap I”

- Podpisanie umowy z SKANSKA S.A. – wykonawcą robót budowlanych obejmujących ” Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk – etap I”

18.04.2011 r.

Pismo z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące uzupełnień wniosku „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk” w związku z trwającą oceną merytoryczną II stopnia.

26.07.2011 r.

Informacja z Ministerstwa Środowiska o zakończeniu oceny merytorycznej II stopnia dla projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk” z wynikiem pozytywnym- warunkowym.

29.09.2011 r.

Pismo od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska pana Stanisława Gawłowskiego dotyczące uzyskania przez projekt „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk”  statusu projektu podstawowego w związku ze wzrostem alokacji dostępnej w ramach działania 1.1 POIiŚ. I przyznaniu dofinansowania.

29.12.2011 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-260/10 Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk” w ramach działania 1.1- Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji.

27.02.2012 r.

Uruchomienie strony internetowej dla projektu

07.03.2012 r.

I konferencja prasowa poświęcona rozbudowie kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk.

14.03.2012 r.

Złożenie I wniosku do WFOSIGW w Warszawie o płatność.

16.03.2012 r.

Montaż tablic informacyjnych na terenie Miasta.

27.03.2012 r.

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – Adapteq Engineering Jolanta Piasecka (etapy II-V).

12.04.2012 r.

Złożenie wniosku o płatność pośrednią z funkcją sprawozdawczą za miesiąc marzec 2012 r.

01.06.2012 r.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci pn.”Na Popławach się buduje długie sieci z wąskich rurek. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz jej wpływ na środowisko naturalne w oczach dziecka”.

29.05.2012 r.

Zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową nr RG.Rizp.272.2.2011 z dnia 25.01.2011 r.

06.06.2012 r.

Rozpoczęcie prac Komisji Odbioru Końcowego Robót dla zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w  aglomeracji Pułtusk-etap I’”.

11.07.2012 r.

Uzyskanie przez Gminę Pułtusk pozwolenia na użytkowanie kanalizacji sanitarnej -etap I.

17.07.2012 r.

Podpisanie umowy z firmą SKANSKA S.A. -wykonawcą robót budowlanych – na rozbudowę kanalizacji sanitarnej – etap II – V

09.08.2012 r.

Symboliczne wbicie łopaty rozpoczynające roboty budowlane na kolejne etapy (II-V)

24.09.2012 r.

Złożenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosku o rozszerzenie projektu. Rozszerzenie dotyczyło budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Nasielskiej, Batalionów Chłopskich,

Kosynierów, Kubusia Puchatka i M. Skłodowskiej – Curie.

20.02.2013 r.

Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie z dnia 29 grudnia 2011 r., rozszerzający zakres obecnie realizowanego Projektu na Popławach o rejon ulicy Nasielskiej.

14.06.2013 r.

Komisyjny odbiór II etapu kanalizacji

19.06.2013 r.

Rozstrzygniecie konkursu filmowego i plastycznego dl dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół nr 2 w Pułtusku

04.07.2013 r.

Podpisanie z firmą MELWOBUD Sp. z. o.o. umowy na  wykonywanie robót budowlanych w rejonie ulicy  Nasielskiej

31.07.2013 r.

Rozpoczęcie robót budowlanych w rejonie ulicy Nasielskiej.

13.09.2013 r.

Zgłoszenie przez SKANSKA S.A. zakończenia prowadzenia robót na Popławach

20.09.2013 r.

Wystąpienie Gminy Pułtusk do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia

na użytkowanie kanalizacji sanitarnej na Popławach.

 

 


Go to Top