Projekt

Projekt
Projekt „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk”  jest realizowany w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa  w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM  Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zakres geograficzny obejmuję położone w granicach aglomeracji Pułtusk osiedle Popławy ora rejon ulicy Nasielskiej tj. ul. Nasielską, Batalionów Chłopskich, Kosynierów, Kubusia Puchatka oraz Marii Skłodowskiej- Curie. Zakres przedmiotowy obejmuje rozbudowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej, w tym min. następujące prace: roboty pomiarowe, roboty ziemne (wykopy, przekopy) wywiezienie ziemi, podłoża pod kanały, montaż kanałów, studzienek kanalizacyjnych i przepompowni, zasypywanie przekopów oraz inspekcje kanałów.
Ponadto, w ramach realizacji projektu wykonano i zaktualizowano dokumentację techniczną/projektową oraz przygotowano studium wykonalności. Projekt obejmuje także zarządzanie, nadzór inwestorski oraz promocję projektu.Długość planowanej do realizacji kanalizacji sanitarnej wynosi 27,20 km. i w jej wyniku do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 3395 osób.
Głównymi beneficjentami powstałej infrastruktury, bezpośrednimi odbiorcami będą mieszkańcy aglomeracji Pułtusk oraz podmioty gospodarcze istniejące na terenie objętym inwestycja.
Projekt przyczynia się do stabilnego wzrostu gospodarczego, ma pozytywny wpływ na wywiązanie się Polski z zobowiązań wynikających z członkostwa w UE w zakresie ochrony środowiska poprzez zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu oczyszczania ścieków oraz wyposażenie aglomeracji w systemy odprowadzania ścieków.

Cele projektu:

•    Poprawa gospodarki wodno-ściekowej oraz jej uporządkowanie w aglomeracji Pułtusk;
•    Poprawa stanu sanitarnego, co jednocześnie wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego (wody gruntowe) z uwagi na realną możliwość likwidacji zbiorników bezodpływowych służących obecnie do gromadzenia ścieków z budynków;
•    Poprawa atrakcyjności obszaru gminy i województwa ze względu na poprawę jakości wód głębinowych i powierzchniowych (rzeka Narew)
•    Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej całego miasta z jednoczesnym wzmocnieniem pozycji w regionie;
•    Poprawa stanu środowiska naturalnego – zmniejszone zanieczyszczenie gleb i wód gruntowych poprzez likwidację nieszczelnych szamb, a przez to czystsze wody rzek Narew i Wisły;
•    Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców, którzy nie mają dostępu do sieci wodociągowej i korzystają z wody z własnych ujęć;
•    Wzrost skanalizowania aglomeracji Pułtusk o 16%. W wyniku realizacji inwestycji Gmina Pułtusk będzie skanalizowana w 90%.


Go to Top